miércoles, 12 de septiembre de 2012

L'esquerra a Catalunya i a Espanya després d'aquest 11 de Setembre.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNz8Kix8bTNsrrgx1SRBPDG-gbipauq7WBgocKLmn0FmQ6FEomIfW6L96t

[Estas reflexiones estan escritas en catalán y en castellano. En catalán por coherencia con lo que defiende el texto, aunque por comodidad tengo el vicio de no hacerlo, y en castellano para dar más facilidad a la lectura más allá de la zona catalanoparlante (en coherencia también con el texto)]

Reflexions d'abans i després de la manifestació convocada per l'ANC:
 1. Jo no hi era. No vaig anar a la manifestació perquè no coincideixo amb el projecte de país de l'ANC ni dels sectors majoritaris d'aquesta organització (almenys pel que podem veure a les seves declaracions i als seus manifestos), ni a l'anàlisi que fa sobre l'opressió nacional cap a Catalunya. Tampoc hi era per motius personal (a més dels polítics-personals). Crec que aquesta manifestació era una ocasió perfecta per a que CiU capitalitzés el malestar de la població catalana vers el centralisme de les classes dirigents espanyoles. Tampoc vaig anar perquè em considero federalista, i per respecte a la gent independentista creia que aquell no era el meu espai. Igualment crec que està demostrat que existeix una majoria que vol el dret a decidir i exercir-lo amb llibertat.

 2. L'esquerra catalana en aquest “nou” context. La gent i les organitzacions d'esquerres (de tendència federalista o independentista) ha d'entendre que el tema nacional estarà en l'ordre del dia durant tot aquest curs com mai ho havia estat. Ara hem de reflexionar, debatre i clarificar les nostres posicions sobre el fet nacional català. Això vol dir entendre que les posicions espanyolistes, com a reacció a l'independentisme de dretes, només porta a la marginació i l'exclusió de les forces de l'esquerra federalista (l'autonomista ja no té lloc), a presentar-se com aposta similar a la del PP. La resposta a la capitalització per part de CiU (per la seva majoria política-institucional, i la seva posició de govern) de la manifestació de l'ANC hauria de posar la lluita pel dret a l'autodeterminació entre les prioritats estratègiques i programàtiques a curt-mig termini, sense deixar de banda la defensa dels drets socials amb la mobilització de la classe treballadora i les capes populars. Un exemple de les conseqüències de deixar de banda la prioritat de classe és ERC, que ara mateix es mou cap a posicions pactistes amb el catalanisme conservador, afeblint així el catalanisme popular. P

  el que fa a les organitzacions de la classe treballadora, cal tenir sempre present que no s'han de desentendre de la lluita pels drets nacionals. En el nostre cas té un clar component progressiu de pugna amb les elits espanyoles, de caràcter centralista, amb un projecte liberal (i neoliberal) d'unificació de mercats i d'aculturació de les realitats nacionals perifèriques. A la vegada, amb l'exercici del dret a la separació, la oligarquia centralista veuria perillar la integritat de l'Estat davant d'uns mercats que volen empassar-se l'economia espanyola. Està per veure quina seria la reacció del govern central, però pel que s'ha vist després de la manifestació de la Diada podem observar la seva “por” i el qüestionament (des de la dreta neofranquista) de l'Estat de les autonomia pel que fa a l'encaix de Catalunya i Euskadi. Així doncs, l'exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya i Euskadi podrien portar a un replantejament en el mateix Estat espanyol, i el plantejament d'un escenari constituent (almenys la demanda d'un procés d'aquest tipus que demana l'esquerra alternativa tindria un major pes).

 3. L'esquerra espanyola. Ja ho comentava Marx quan s'entrevistava amb socialistes de diferents nacionalitats opressores (sobretot anglesos i russos): “Marx interroga a un socialista que pertenece a una nación opresora lo que piensa de una nación oprimida y descubre en el acto el defecto común de los socialistas de las naciones dominantes (inglesa y rusa): la incomprensión de su deber socialista para con las naciones oprimidas, el rumiar prejuicios tomados de la burguesía de la "nación grande”” (LENIN, El derecho de las naciones a la autodeterminación).
   
  És comú a l'esquerra de la "nació gran" que es prenguin postures molt influenciades per les classes dominants que, pels seus interessos, sempre defensaran la centralització de l'Estat i la unificació dels mercats. En la història hi ha hagut moments progressius d'unificació nacional, encara que amb grans contradiccions de classe (lògic des d'una perspectiva marxista). Des dels temps de l'Associació Internacional de Treballadors han aparegut falses posicions internacionalistes, de negació de la importància del fet nacional per a la classe treballadora. Des d'aleshores trobem aquestes posicions que, en la realitat, responen a una acceptació de la dominació de la nació “opressora”. 
   
  L'esquerra d'àmbit estatal i federalista hauria d'entendre que com a regla imprescindible per construir aquest model d'Estat cal la lliure associació dels pobles i nacions. Sinó estaríem parlant d'un fals federalisme, d'una plantejament farcit de contradiccions insalvables que només buscaria mantenir la unitat d'Espanya a qualsevol preu. Mantenir per acció o omissió aquesta unitat imposada és fer el joc a la dreta espanyola i a les classes dominants que representa, que tenen unes arrels franquistes profundes i un projecte nacional que barreja elements del Segle XIX amb la submissió total als mercats i als governs tècnics de la Unió Europea. L'esquerra federalista d'Espanya hauria de lluitar per recuperar la sobirania econòmica perduda amb els successius tractats europeus, polítiques imposades i rescats varis, acceptant a la vegada el dret i l'exercici de les nacions a l'autodeterminació-separació. Només d'aquesta forma podria assegurar l'èxit de la proposta republicana i federal, i afeblir les posicions de la dreta i les classes dominants, obrint la via de la construcció del socialisme.


Reflexiones de antes y después de la manifestació convocada por la ANC:
 1. Yo no fui. No fui a la manifestación porque no coincido con el proyecto de país de la ANC ni de los sectores mayoritarios de esta organización (al menos por lo que podemos ver en sus declaraciones y sus manifiestos), ni al análisis que hace sobre la opresión nacional hacia Cataluña. Tampoco fui por motivos personal (además de los políticos-personales). Creo que esta manifestación era una ocasión perfecta para que CiU capitalizara el malestar de la población catalana hacia el centralismo de las clases dirigentes españolas. Tampoco fui porque me considero federalista, y por respeto a la gente independentista creía que aquel no era mi espacio. Igualmente creo que está demostrado que existe una mayoría que quiere el derecho a decidir y ejercerlo con libertad.

 2. La izquierda catalana en este "nuevo" contexto. La gente y las organizaciones de izquierdas (de tendencia federalista o independentista) debe entender que el tema nacional estará en el orden del día durante todo este curso como nunca lo había sido. Ahora debemos reflexionar, debatir y clarificar nuestras posiciones sobre el hecho nacional catalán. Esto significa entender que las posiciones españolistas, como reacción al independentismo de derechas, sólo lleva a la marginación y la exclusión de las fuerzas de la izquierda federalista (la autonomista ya no tiene cabida), a presentarse como apuesta similar a la del PP. La respuesta a la capitalización por parte de CiU (por su mayoría política-institucional, y su posición de gobierno) de la manifestación del ANC debería poner la lucha por el derecho a la autodeterminación entre las prioridades estratégicas y programáticas a corto-medio plazo, sin dejar de lado la defensa de los derechos sociales con la movilización de la clase trabajadora y las capas populares. Un ejemplo de las consecuencias de dejar de lado la prioridad de clase es ERC, que ahora mismo se mueve hacia posiciones pactistas con el catalanismo conservador, debilitando así el catalanismo popular.

  En cuanto a las organizaciones de la clase trabajadora, hay que tener siempre presente que no deben desentenderse de la lucha por los derechos nacionales. En nuestro caso tiene un claro componente progresivo de pugna con las élites españolas, de carácter centralista, con un proyecto liberal (y neoliberal) de unificación de mercados y de aculturación de las realidades nacionales periféricas. A la vez, con el ejercicio del derecho a la separación, la oligarquía centralista vería peligrar la integridad del Estado ante unos mercados que quieren tragarse la economía española. Está por ver cuál sería la reacción del gobierno central, pero por lo visto después de la manifestación de la Diada podemos observar su "miedo", y el cuestionamiento (desde la derecha neofranquista) del Estado de las autonomía en cuanto al encaje de Cataluña y Euskadi. Así pues, el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña y Euskadi podría llevar a un replanteamiento del mismo Estado español, y el planteamiento de un escenario constituyente (al menos la demanda de un proceso de este tipo que pide la izquierda alternativa tendría un mayor peso).

  3. La izquierda española. Ya lo comentaba Marx cuando se entrevistaba con socialistas de diferentes nacionalidades opresoras (sobre todo ingleses y rusos): “Marx interroga a un socialista que pertenece a una nación opresora lo que piensa de una nación oprimida y descubre en el acto el defecto común de los socialistas de las naciones dominantes (inglesa y rusa): la incomprensión de su deber socialista para con las naciones oprimidas, el rumiar prejuicios tomados de la burguesía de la "nación grande"” (LENIN, El derecho de las naciones a la autodeterminación).
    
  Es común en la izquierda de la "nación grande" que se tomen posturas muy influenciadas por las clases dominantes que, por sus intereses, siempre defenderán la centralización del Estado y la unificación de los mercados. En la historia ha habido momentos progresivos de unificación nacional, aunque con grandes contradicciones de clase (lógico desde una perspectiva marxista). Desde los tiempos de la Asociación Internacional de Trabajadores han aparecido falsas posiciones internacionalistas, de negación de la importancia del hecho nacional para la clase trabajadora. Desde entonces encontramos estas posiciones que, en la realidad, responden a una aceptación de la dominación de la nación "opresora". 
   
  La izquierda de ámbito estatal y federalista debería entender que, como regla imprescindible para construir este modelo de Estado, es necesaria la libre asociación de los pueblos y naciones. Sino estaríamos hablando de un falso federalismo, de una planteamiento relleno de contradicciones insalvables que sólo buscaría mantener la unidad de España a cualquier precio. Mantener por acción u omisión esta unidad impuesta es hacer el juego a la derecha española y las clases dominantes que representa, que tienen unas raíces franquistas profundas y un proyecto nacional que mezcla elementos del Siglo XIX con la sumisión total a los mercados y los gobiernos técnicos de la Unión Europea. La izquierda federalista de España debería luchar para recuperar la soberanía económica perdida con los sucesivos tratados europeos, políticas impuestas y rescates varios, aceptando a la vez el derecho y el ejercicio de las naciones a la autodeterminación-separación. Sólo de esta forma podría asegurar el éxito de la propuesta republicana y federal, y debilitar las posiciones de la derecha y las clases dominantes, abriendo la vía de la construcción del socialismo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario